Organet e Shoqatës Integruese Gjermano-Shqiptare janë:

  •  Byroja
  •  Menaxhimi
  •  Asambleja e Përgjithshme

 

Byroja & Menaxhimi

Byroja zgjidhet nga Asambleja e Përgjithshme me një shumicë të thjeshtë për një afat prej tre vjetësh. Byroja përbëhet nga Kryetari, zëvendësit e tij, auditorët dhe një maksimum prej tre anëtarëve të tjerë të cilët do të emërohen nga Byroja. Nuk duhet të ketë më pak se tre  persona  me origjinë shqiptare midis anëtarëve të zgjedhur të Byrosë.

Nga rrethi i anëtarëve të Byrosë , zgjidhet një auditor i cili shqyrton llogaritë e vitit aktual financiar për një periudhë  një vjecare dhe raporton në mbledhjet e Byrosë.

Ri-zgjedhja e të njëjtëve persona si auditorët është e lejuar.

IDEAL përfaqësohet brenda dhe jashtë gjykatës (26 BGB) nga Presidenti dhe zëvendësit e tij, secili nga dy këta persona bashkërisht nga dy anëtarë të Presidiumit bashkarisht.Në marrëdhëniet e brendshme, çdo veprim kërkon një vendim me shumicë prej 2/3 të presidiumit.

Vetëm aktivet e Kompanisë janë përgjegjëse për detyrimet e Kompanisë. Përjashtohet një përgjegjësi civile e anëtarëve të bordit.Punonjësit dhe organet e korporatave të kompanisë janë përgjegjës vetëm për qëllim dhe pakujdesi të madhe në kontekstin e aktiviteteve të tyre për shoqatën përballë palëve të treta. Presidiumi mund të caktojë një drejtor menaxhues me shumicë prej 2/3.Drejtuesi menaxhues nuk ka pse të jetë anëtar i shoqatës ose i byrosë.

 

Asambleja e Përgjithshme

Takimi i përgjithshëm mblidhet një herë në vit. Ai gjithashtu duhet të takohet nëse të paktën një e treta e anëtarëve e kërkojnë atë. Mbledhja e përgjithshme duhet të ftohet me shkrim me një periudhë njoftimi të paktën 14 ditë, duke përcaktuar rendin e ditës. Do të përgatitet një protokoll në lidhje me mbledhjen e përgjithshme në të cilën do të përfshihen rezolutat. Procesverbali nënshkruhet nga kryetari dhe sekretari.

Mbledhja e përgjithshme vendos me shumicë të thjeshtë të anëtarëve të pranishëm. Ndryshimet në statut kërkojnë shumicën e dy të tretave të anëtarëve të pranishëm. Secili anëtar mund të përfaqësohet në mbledhjen e përgjithshme nga një përfaqësues me shkrim.Një Asamble e Përgjithshme e mbledhur siç duhet është e pavarur nga numri i anëtarëve të pranishëm.

 

 

IDEAL ka dy organe :

  • Këshilli Konsultativ

Mund të formohet një bord këshillues për të mbështetur dhe këshilluar presidiumin. Kryetari i Bordit Këshillëdhënës emërohet nga Byroja. Bordi Këshillëdhënës formohet nga Byroja për kohëzgjatjen e mandatit të tij.

  • Anëtarësimi i nderit

Asambleja e Përgjithshme mund të emërojë anëtarësi nderi me rekomandimin e IDEAL-Presidiumit. Personi anëtar nderi ka të drejtë të votojë në të gjitha mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme.